จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจบีลีฟฮับ

         บริษัท บีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัดและ/หรือ https://beelievehub.com/ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซี่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน “บีลีฟฮับ”มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ** ซี่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ“บีลีฟฮับ” ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ นอกจากการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน “บีลีฟฮับ” จึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจบีลีฟฮับ” เพื่อให้คู่ธุรกิจของ“บีลีฟฮับ”นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

        “บีลีฟฮับ”คาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลแล้ว คู่ธุรกิจจะนำหลักการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ “บีลีฟฮับ” ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดย“บีลีฟฮับ”จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานและมนุษยชน ดูแลด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามการนำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจบีลีฟฮับ” ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 **คู่ธุรกิจ หมายความว่า ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่ “บีลีฟฮับ”

 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ติดสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใด ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ควรได้รับ

1.2 ความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

1.3 การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 การรักษาความลับ

ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม

1.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

 1. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

2.1 การไม่เลือกปฏิบัติ

คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรี่องอื่นใด

2.2 การคุ้มครองแรงงาน

ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ีคู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ

2.4 ค่าจ้างและผลประโยชน์

ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรมและไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา

2.5 ระยะเวลาการทำงาน

ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย

3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสียงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน

 1. สิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่ดำเนินการด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง 3R คือ

 • การลดปริมาณการใช้ (Reduce)
 • การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) / การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 • การสร้างทดแทน (Replenish)
 1. กฎหมายและข้อกำหนด

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

ทั้งนี้หากคู่ธุรกิจปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจบีลีฟฮับ” บีลีฟฮับ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับคู่ธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้าได้รับทราบ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจบีลีฟฮับ” แล้ว และตกลงจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

 

จรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท บีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัด

ตามที่คณะกรรมการของ“บีลีฟฮับ” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ” โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของ“บีลีฟฮับ” เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดำเนินงานของ“บีลีฟฮับ”ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณที่ดีกำหนดขึ้น

เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็น คณะกรรมการ“บีลีฟฮับ

”จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่เพื่อนร่วมงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เพื่อนร่วมงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ

จรรยาบรรณที่ได้จัดทำขึ้นไว้นี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเพื่อนร่วมงาน  ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ  และเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับจรรยาบรรณพนักงานทั้ง ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงานระมัดระวังและป้องกันไม่ให้กระทำการใดๆ ที่ละเป็นการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับที่นำความเสื่อมเสียมาสู่องค์กร ดังปรัชญาที่ว่า  “คุณภาพ คู่คุณธรรม”

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ต้องประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบและทำในสิ่งที่ถูกต้อง  การที่ทุกคนมีภาระร่วมกันนี้ นับว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับสร้างเกียรติภูมิขององค์กรและเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จ ใน อนาตค สืบไป

 

จรรยาบรรณขององค์กร“บีลีฟฮับ”กำหนดจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของ“บีลีฟฮับ” ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีสำนึกรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 2. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว  มีทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างทรัพย์สินของบริษัทฯ  มีดังต่อไปนี้

    –  เงินของบริษัทฯ

    –  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

    –  เวลาใน การปฏิบัติงานและผลงานของพนักงานที่ได้จากการทำงานให้บริษัทฯ

    –  ตั๋วไปทัศนศึกษาต่างประเทศ , ตั๋วดูคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมกีฬา

    –  ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

    –  ข้อมูลลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน

    – ข้อมูลทางการเงิน  

    – ข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ

    – ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร

    –  เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

    –  เครื่องใช้สำนักงาน

 1. หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณและค่านิยมของ“บีลีฟฮับ” และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการทำงานของ“บีลีฟฮับ”
 3. เสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 4. ใฝ่หาความรู้และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของพนักงาน และสร้างฐานความรู้ที่เป็นปัจจัยในความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ
 5. รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่ไม่นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน  เช่น

–  ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน และข้อมูลทางการแพทย์

–  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

–  ข้อมูลสัญญาต่างๆ

–  ประวัติลูกค้าและคู่ค้า

        –  แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ

–  การเปลี่ยนแปลงด้านบริหารจัดการที่สำคัญ

–  การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

        –  การควบรวมและซื้อกิจการ

        –  ข้อกำหนดเฉพาะด้านเทคนิค

–  การตั้งราคา

–  ข้อเสนอทางธุรกิจ

–  ข้อมูลด้านการเงิน

–  ต้นทุนผลิตภัณฑ์                                                                               

 1. การเข้ารับตำแหน่งในสถาบันวิชาชีพหรืองานบริการสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
 2. ไม่เปิดเผยข่าวสารหรือให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นหรือกระทำการใดๆ ที่อาจนำความเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ของ“บีลีฟฮับ” และทำให้“บีลีฟฮับ” เสียผลประโยชน์
 3. ไม่ปกปิดความผิด หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่อไปในทางที่ผิดหรืออาจเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระ ทำผิดและให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
 4. ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบจากตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียงของ“บีลีฟฮับ”  
 5. ไม่ประกอบธุรกิจหรือให้เครือญาติประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ“บีลีฟฮับ”
 6. ไม่นำชื่อหรือสัญลักษณ์“บีลีฟฮับ”ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแสวงประโยชน์หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือบริการอื่นๆ อันอาจจะทำให้เป็นผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ“บีลีฟฮับ”
 7. ไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับ“บีลีฟฮับ”และไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินระหว่างเพื่อนร่วมงาน เช่น การค้ำประกันทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
 8. ไม่ทำธุรกิจส่วนตัว/หรือกิจกรรมภายนอกอื่นใด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่กับทาง“บีลีฟฮับ”

ตัวอย่างงานที่สามารถทำได้นอกเวลางานควรมีลักษณะ

–  ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศีลธรรม

–  ไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์หรือระเบียบของ“บีลีฟฮับ”

–  ไม่ร่วมกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯหรือกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการกับ“บีลีฟฮับ”

–  ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียงของ“บีลีฟฮับ”

–  ไม่กระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด
 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
 4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใด ๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
 5. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
 6. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตขององค์กรทั้งใน ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 7. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
 9. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

ผู้บริหารต่อเพื่อนร่วมงาน

 1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เพื่อนร่วมงาน
 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
 3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลนั้น ๆ
 4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน โดยให้โอกาสทุกคนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของเพื่อนร่วมงาน
 6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานอย่างเคร่งครัด
 7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงานของพนักงาน
 8. ย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 9. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กร
 10. ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม

ผู้บริหารต่อลูกค้า

 1. ให้บริการที่มีคุณภาพ ซื่อตรง และจริงใจ
 2. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบ สนองผล อย่างรวดเร็ว
 3. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 4. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต และฝ่าฝืนข้อกำหนดของจรรยาบรรณและกฎหมาย

ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

 1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
 2. ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผย รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
 4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม
 3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

ผู้บริหารต่อรัฐ

 1. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 2. ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

 1. ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

จรรยาบรรณบัญชีและการเงิน

 1. ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปฏิบัติและอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 2. ความเที่ยงธรรม  มีความยุติธรรมซื่อตรงต่อหน้าที่และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในงานของตน
 3. มีความระมัดระวังรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน
 4. การรักษาความลับ  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง
 5. มีความรับผิดชอบในการทำงานและต่อสังคมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
 6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 7. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
 8. ให้ความร่วมมือกับลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในอย่างจริงใจและเต็มความสามารถเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว
 9. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 10. พัฒนาทักษะ ทั้งในด้านความรอบรู้  ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ

จรรยาบรรณทรัพยากรมนุษย์

 1. พึงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เคารพเอกสิทธิ์ขององค์กรและฝ่ายนายจ้าง
 2. ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
 3. วางตัวและมีจุดยืนในฐานะฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายนายจ้าง และสิทธิอันพึงมีของฝ่ายลูกจ้าง
 4. รักษาและปฏิบัติตามกฎหมา และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือข้อตกลงอื่นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อทุกฝ่าย
 6. การรักษาความลับของข้อมูล  เช่นข้อมูลทางการแพทย์(ด้านสุขภาพ), ข้อมูลทางธุรกิจ, ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน  ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
 7. การสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรจะต้องเที่ยงตรง  ตรงไปตรงมาและมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

จรรยาบรรณจัดซื้อ

 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความซื่อสัตย์  ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ  การจัดงานเลี้ยงรับรองหรือการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  อันจะเป็นสื่อนำในทางที่ผิด
 2. ควรละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจจะนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้
 3. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างทั้งหมด  การจัดซื้อไม่ควรดำเนินการจากการเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ  หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจำเป็นเท่านั้น
 4. การจัดซื้อต้องคำนึงถึงราคาประหยัดและคุ้มค่าที่สุดของเงินที่จ่าย
 5. การตรวจรับผลิตภัณฑ์หรือการตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วรัดกุมและให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า

จรรยาบรรณของการตลาดและขาย

 1. รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนและพยายามทุกวิถีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ของตนเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวม
 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของทาง“บีลีฟฮับ”และสังคม

3.ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ลูกจ้าง พนักงานและสาธารณชนทั่วไป

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
 2. หลีกเลี่ยงการฉกฉวยผลประโยชน์ จากสถานการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อจะนำความเสียหายต่อองค์กรและบุคคลอื่น
 3. ไม่นำรายชื่อลูกค้าไปหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่วนตัว
 4. ให้บริการหลังการขาย  รวมถึงการดัดแปลงแก้ไขและรับเรื่องร้องทุกข์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
 5. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ
 6. พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ เป็นผู้ติดตามการร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 7. พนักงานขายต้องหารายได้ และมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ ช่วยรักษาภาพลักษณ์ด้านดีของ“บีลีฟฮับ”
 8. รักษาความรับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอรวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 9. ไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ในกิจการส่วนตัว
 10. ไม่แจ้งยอดขายสูงกว่าความเป็นจริง
 11. ต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัทคู่แข่งด้วย เช่น การตำหนิคู่แข่งขันผิดๆ  ควรสร้างสัมพันธ์อันดีต่อบริษัทคู่แข่ง
 12. พนักงานขายต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

– การขายสินค้าต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภค ผู้ซื้อ หรือสังคมส่วนรวม ไม่ให้ข้อมูลที่เกินจริงหรือข้อเท็จจริง

– การโฆษณาส่งเสริมการขายที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง

– ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีคุณภาพมาตรฐานให้กับสังคม

 1. ต้องอธิบายสินค้าอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งในเรื่องของราคา  การชำระเงิน  ระยะเวลาการพิจารณาสินค้า  สิทธิการคืนสินค้า ระยะเวลารับประกัน บริการหลังการขายและการส่งมอบสินค้า
 2. กำหนดมาตรฐานการคุณภาพการให้บริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
 3. ให้บริการที่สุภาพ สะดวก รวดเร็ว ด้วยเสมอภาคและมุ่งมั่นการในการพัฒนาการให้บริการ รวมทั้งแสวงหาช่องทางที่เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 4. กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าหรือคู่ค้าทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไข

จรรยาบรรณคลังสินค้าและจัดส่ง

 1. สามารถมีสินค้าคงคลัง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้
 2. การเคลื่อนย้ายสินค้าในขณะการจัดส่งกระทำอย่างระมัดระวัง สินค้ามีสภาพพร้อมใช้งานได้
 3. มีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ที่นำไปส่งมอบให้กับลูกค้า
 4. ความใส่ใจในการให้บริการและข้อร้องเรียนของลูกค้า
 5. เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อให้ดำเนินการของกิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าที่เหมาะสม
 6. การจัดการต่างๆเกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม  จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก การควบคุมให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
 7. ป้องกันอุบัติเหตุและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 8. การตรงต่อเวลา  ต้องดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ทันต่อความต้องการลูกค้า
 9. ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่นำทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ ไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
 10. ป้องกันอุบัติเหตุและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณฝ่ายประกอบและติดตั้ง

 1. มีความรับผิดชอบหรือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรการประกอบและติดตั้งอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ประกอบและติดตั้งสินค้า พร้อมการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 3. มีความซื่อสัตย์ในการประกอบและติดตั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 4. รับผิดชอบในสินค้าที่ได้ประกอบและติดตั้งพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ

จรรยาบรรณการให้หรือรับของขวัญ

        พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีค่าเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนตัวจากบุคคลที่สาม ของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีค่า หมายถึง สิ่งของใดอันมีค่ามากพอที่อาจมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อและ/หรือก่อให้เกิดการพึ่งพาแบบพวกพ้อง

BEELIEVEHUB.COM : บีลีฟฮับ วัสดุก่อสร้างออนไลน์ขายส่ง ราคาถูกกว่าใคร หาง่าย ใกล้นิดเดียว
Logo
เปรียบเทียบสินค้า
 • Total (0)
เปรียบเทียบสินค้า
0